•                                            Oznam


           Oznamujeme Vám, že materská škola bude v prevádzke od 12.04.2021, na základe odporúčania

            zriaďovateľa Mesta Levoča s podmienkou dodržania všetkých platných hygienických opatrení

            a nariadení ÚVZSR.  Podmienkou je preukázať sa platným negatívnym testom nie starším

            ako 7 dní a vypísaným tlačivom Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

            Pri nástupe deti do MŠ je potrebné:

         1. NEGATÍVNY TEST RODIČOV/7-dňový/aj všetkých osôb, ktoré vstupujú do priestorov MŠ, okrem

             výnimiek podľa vyhlášky ÚVZ/ 

         2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 11a -  rodič je povinný znovu vypísať

             Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a.pdf 

         3. VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

             Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

            Prosíme Vás o zodpovednosť a prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ako aj okamžite                   nahlásenie výskytu ochorenia v rodine.V prípade aj najmenšieho podozrenia 

           na ochorenie v rodine alebo pri kontakte s osobou podozrivou na COVID, nechajte dieťa radšej doma.                Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto ťažkej pandemickej situácií.                                                                                         


                                                                    


                                           Oznam

          

   O z n a m

   V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19 a na základe rozhodnutia primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského MBA, bude výchova a vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča prebiehať naďalej podľa pokynov platných od 08.03.2021 až do odvolania prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutne prezenčným výkonom práce a pre deti v predškolskom veku (t.j. deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok pred nástupom do ZŠ). Viď link. SKM_C36821031912240(1).pdf

    

   OZNAM

   Riaditeľka MŠ oznamuje, že od stredy 3.3.2021 sa prevádzka Materskej školy zatvára až do odvolania vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu .

    

    

   Oznámenie o návrate detí do materských škôl a žiakov do  ŠKÔL  OD 08. 02. 2021

    

   Na základe tlačovej konferencie, ktorá sa konala 3. februára 2021  ministra školstva SR informoval verejnosť o otváraní škôl od 08. 02.2021.

    

   V súlade s upraveným COVID automatom (zverejní MZ SR) a pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak, sa od 08.02.2021 otvoria

   • materské školy
   • prvý stupeň základných škôl
   • špeciálne školy (všetky ročníky)
   • končiace ročníky stredných škôl
   • stredné zdravotnícke školy vo všetkých ročníkoch vzhľadom na požiadavky rezortu zdravotníctva

   a tieto prejdú na štandardné prezenčné vzdelávanie.

   Ako bude fungovať druhý stupeň ZŠ?

   Dištančne alebo v skupine 5 plus 1, ak nie je možnosť dištančnej formy vzdelávania.

   Jazykové školy, Centrá voľného času? Zostávajú naďalej na dištančnej forme vzdelávania.


   BUDE POTREBNÝ NEGATÍVNY TEST

   • pre zamestnancov
   • pre zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom (dieťaťom)
   • žiakov končiacich ročníkov stredných škôl (maturanti, posledný ročník 8ročných gynmnázií, posledný ročník dvoj a trojročných učebných odborov)

   Test musí platiť 7 dní.

    

   KTORÉ ŠKOLY SA EŠTE OTVORIA?

   Otvoria sa

   • ZUŠ pre individuálnu výučbu, ktoré budú kopírovať prvý stupeň ZŠ
   • stredné zdravotnícke školy vo všetkých ročníkoch
   • školské internáty pre zdravotnícke školy, ale iba ak dokážu zabezpečiť bývanie žiakov po jednom
   • školské jedálne a školské kluby pre žiakov, ktoré sa v škole vzdelávajú (pretestovaný zákonný zástupca a zamestnanec)
   • možné bude aj individuálne vzdelávanie v skupinách 5 plus 1 a taktiež , a to na 2.stupni ZŠ aj na SŠ /najmä s ohľadom na žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu/

    

   KTO BUDE PRETESTOVANÝ?

   Pretestovaní budú zákonní zástupcovia, zamestnanci a žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.

    

   KDE SA MÔŽU UČITELIA, ŽIACI, RODIČIA PRETESTOVAŤ?

    

   Mesto Levoča vytvorilo na tento účel 2 MOM /mobilné odberové miesta/:

   1. MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči
   2. MOM - športová hala , ul. Francisciho 12 v Levoči

   MOM budú k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní:

   • piatok 5.2.2021 v čase od 12.00 h – 18.00 h 
   • sobota 6.2.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h s prestávkou od 12.00 h – 12.45 h
   • Priebežne budú na MOM testovaní aj neregistrovaní obyvatelia

    

   • Ďalšie informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19 budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a FB stránke mesta Levoča.

    

   AK SA ČLOVEK NEPRETESTUJE?

   Zamestnanec: nebude môcť vstúpiť na pracovisko. Dohodne sa so zamestnávateľom na HO, čerpanie dovolenky, náhradné voľno alebo sa nedohodne a má pracovné voľno v zmysle § 141 Zákonníka práce (prekážka na strane zamestnanca).

   Do budúcna sa to možno bude ešte upravovať.

   Rodič (nepretestovaný) alebo plnoletý žiak (nepretestovaný): žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v tej forme, akú dokáže zabezpečiť škola. Zákonný zástupca sa bude musieť rozhodnúť, pretože škola nebude vedieť zabezpečiť žiakovi plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Bude inak braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou.

    

   JARNÉ PRÁZDNINY

   budú prebiehať v štandardnom režime. Budú existovať jarné školy, ktoré budú dobrovoľné pre žiakov prvého stupňa ZŠ a pre žiakov (5 plus 1).

    

   ČO AK RODIČ NECHCE, ABY JEHO DIEŤA NASTÚPILO DO ŠKOLY?

   V zmysle uznesenia vlády nebude možné, aby žiak nastúpil bez negatívneho testu zákonného zástupcu alebo žiaka v poslednom ročníku SŠ.

   Žiak ostáva na dištančnom vzdelávaní v miere, v akej to dokáže zabezpečiť škola a je braný ako žiak s dlhodobo ospravedlnenou absenciou. Rodič nebude mať v takomto prípade nárok na OČRKu a ošetrovné.


   AKO SA BUDE PREUKAZOVAŤ NEGATÍVNY TEST RODIČA?

   Postačuje negatívny test jedného rodiča v prípade zdieľanej domácnosti s dieťaťom (žiakom). Rodič bude podpisovať škole vyhlásenie, že má negatívny test. Ak sa ukáže ako nepravdivé, sú tam trestnoprávne následky.

   MÔŽE ÍSŤ DO ŠKOLY AJ DEVIATY
   ROČNÍK ZŠ?

   Keď bude zverejnený COVID automatic, v čiernej fáze nebude zaradený posledný ročník
   základných škôl.
   Bude to možné pri zlepšení situácie (červená fáza).

    

   Oznam

   Vážení obyvatelia,

   Mesto Levoča v rámci testovania  obyvateľstva na území Slovenskej republiky na ochorenie COVID 19 v čase núdzového stavu oznamuje nasledovné informácie:

   od 8. februára sa otvárajú materské školy, špeciálne školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl;

   • otvára sa tiež 1. stupeň základných  umeleckých škôl na individuálnu formu výučbu /okrem výuky hry na dychových hudobných nástrojoch a spevu/, stredné zdravotnícke školy a ich internáty;

   test musí absolvovať minimálne jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpi do škôlky alebo školy, študenti končiacich ročníkov stredných škôl a zamestnanci škôl;

   . test nesmie byť starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy

   • testovania sa môžu zúčastniť aj ostatní obyvatelia

    

   Mesto Levoča vytvorilo na tento účel 2 MOM /mobilné odberové miesta/:

   1. MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči
   2. MOM - športová hala , ul. Francisciho12 v Levoči

   MOM budú k dispozícii pre všetkých obyvateľov na testovanie počas nasledovných dní:

   • piatok 5.2.2021 v čase od 12.00 h – 18.00 h 
   • sobota 6.2.2021 v čase od 8.00 h – 18.00 h s prestávkou od 12.00 h – 12.45 h
   • Priebežne budú na MOM testovaní aj neregistrovaní obyvatelia
   •  
   • Ďalšie informácie k testovaniu obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19 budeme zverejňovať na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk a FB stránke mesta Levoča.
   •  

    

   Rezervačný systém tu:

   https://services.bookio.com/kino-usmev-namestie-majstra-pavla-58/widget

   https://services.bookio.com/sportova-hala-jana-francisciho-12/widget

    

    

    

                                                                                                                                          Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

                                                                                                                                           primátor mesta

   OZNAM 

   Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14.01.2021 platí v meste Levoča od 18.1.2021 až do odvolania nasledovné:

   - fungovať bude MŠ G. Hermanna a MŠ Francisciho v Levoči pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

   PaedDr. Mária Choborová, ved. odd. ŠSVaZ, ŠÚ

    

   OZNAM

    

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia ministra školstva
   a Rozhodnutia zriaďovateľa mesta Levoča prevádzka pre deti zákonných zástupcov 
   pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
   neumožňuje vykonávať ju z domácnosti v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 bude otvorená v 
   Materskej škole Ul. Gustáva Hermanna 9 Levoča 
   a Materskej škole Ul. J. Francisciho 8 Levoča. 
   
   Rozhodnutie_MINEDU_05_01_2021.pdf

   Rozhodnutie_zriadovatela_08_01_2021_MS_a_SKD.pdf

    

   OZNAM

   Vážení rodičia,

   na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujeme, deti navštevujúce Materskú školu Levočské lúky 3, Levoča sú od 11. 12. 2020 do 20. 12. 2020 v POVINNEJ domácej karanténe z dôvodu výskytu Covidu- 19 v našej MŠ.

    

   OZNAM

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

   /znova sa vypisuje pôvodné tlačivo, ako pred celoplošným testovaním/

   Tlačivo na stiahnutie:

   Vyhlásenie zástupcu o bezinfekčnosti PDF.pdf     

    

    

    

   OZNAM

   Tlačivo na stiahnutie:

   Vyhlásenie zákonného zástupcu (8. 11. 2020)

    

   Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (8. 11. 2020)

    

   Vyhlásenie zamestnanca (8. 11. 2020)

    

   Oznam o zákaze vstupu do budovy od 9.11.2020

   a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu
   podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
   pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
   V súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
   pri ohrození verejného zdravia
   k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
   (ďalej len „vyhláška“)
   z dôvodu ochrany života a zdravia
   v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod.
   je zakázané všetkým osobám v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská

   Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 20/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

   a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
   b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 5. novembra 2020 do 6. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
   c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
   d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
   e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
   f) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
   g) dieťa do desiatich rokov veku,
   h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
   i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
   j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
   k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

   l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
   m) osobu, ktorá mala počas 7. a 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
   n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
   o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
   p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
   q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
   r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
   s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
   t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
   u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
   v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

   w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
   x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
   y) osobu, ktorá je alebo bola v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

    

   Usmernenie-08.11.2020Stiahnuť
    

    

   OZNAM

   Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním :

   usmernenie_1.11.2020

    

   podmienky_vstupu_do_skoly

    

   vyhlasenie_zakonneho_zastupcu

    

   O Z N A M 

   Vážení rodičia,

   zriaďovateľ Mesto Levoča prerušuje prevádzku materskej školy 

   v čase jesenných prázdnin  v dňoch 06.10.2020 a 09.11.2020 .

    

   OZNAM

   Oznam – rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020)

   Oznam_-_nosenie_rusok_na_skolach.pdf

    

   Upozorňujeme rodičov, že od 16.09.2020 je nové tlačivo

   „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

   Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

    

   OZNAM

    

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy je od 02.09.2020.

   Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk je od 6,30 hod.  do 16,30 hod.

    

   V SÚLADE S USMERNENÍM MŠVVaŠ SR VÁS ŽIADAME, ABY STE REŠPEKTOVALI NASLEDUJÚCE POKYNY:

    • Dieťa vstupuje do budovy materskej školy v sprievode len jednej dospelej osoby do 8,15 hod.
    • Rodič pri vstupe do materskej školy vypíše potrebné tlačivá, bez podpísaných tlačív nie je možný vstup do materskej školy
    •                          Priloha_c._3_Dotaznik_a_Vyhlasenie_rodica_na_zaciatku_skolskeho_roku.pdf
    •                          Priloha_c._4_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.pdf
    • Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 dni
    • Každý deň pred vstupom do triedy bude dieťaťu odmeraná teplota a prístup k umytiu rúk
    • Dieťa musí mať v šatni jedno náhradné rúško
   • Dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení
    • Zamestnanci a deti budú dodržiavať aktuálne hygienickoepidemiologické nariadenia
    • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19 zákonný zástupca bezodkladne o tom informuje učiteľku a riaditeľku materskej školy, (je potrebné nahlásiť aj karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo príslušným hygienikom). Za týchto okolností je dieťa vylúčené z kolektívu.
    • Vstup do  materskej školy  je povinný len s rúškom
    • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch materskej školy a na školskom dvor nesmú pohybovať
    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom  COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná  vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy
   • Absencia v materskej škole
    • Ak sa dieťa nezúčastní na výchovnovzdelávacom procese počas troch po sebe idúcich dňoch, alebo po prerušení dochádzky do materskej školy, je  zákonný zástupca  povinný opätovne odovzdať vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

   Informácia o semafore:  https://www.minedu.sk/data/att/17065.pdf

   Viac informácii na stráne www.minedu.sk (Manuál opatrení pre materské školy) a priamo vo svojich materských školách a triedach.

    

                                                     OZNAM

    

   Rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa otvorenia centier voľného času, základných umeleckých škôl a organizácie vzdelávania a výchovy v materských a základných školách zo dňa 9. 6. 2020 bolo rozhodnutím zriaďovateľa v meste Levoča upravené nasledovne:

   http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=276173

    

   Materská škola a jej elokované pracoviská - v prevádzke od 1.6. v obmedzenom režime, po rozhodnutiach ministra 9.6. bez zmeny. Ostáva teda obmedzenie počtu detí na 15 v triede v zmysle kritérií z 28.5.2020. Od pondelka 15. júna 2020 už nebude povinné meranie teploty detí pri vstupe do MŠ. Ruší sa obmedzenie sprevádzania detí iba zákonnými zástupcami. Prevádzka MŠ ostáva zachovaná v čase od 6:30 do 15:30 hod.

    

   Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v čase letných prázdnin

    

   Materská škola J. Francisciho 8:  od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020

   Materská škola G. Hermana  9: od 03. 08. 2020 do 14. 08. 2020

   Materská škola G. Haina 36: od 17. 08. do 31. 08. 2020

   Prevádzka jednotlivých elokovaných pracovísk ostáva zachovaná v čase od 06:30 hod. - 15:30 hod.

                                                                                                

    

    

    

     Oznam

   Vážení rodičia,

   zisťujeme predbežný záujem detí na pobyt v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách v čase letných prázdnin. Ak máte záujem o pobyt Vášho dieťaťa,  prosím nahláste to písomne zástupkyniam elokovaných pracovísk na ich mailovú adresu v termíne do 11.6.2020. Prosím uveďte aj presný termín pobytu dieťaťa.

   Po zistení Vášho záujmu o pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin zriaďovateľ Mesto Levoča v spolupráci s riaditeľkou materskej školy podľa  počtu prihlásených detí a kapacitných podmienok  určí presne na ktorom pracovisku bude prevádzka.

   OZNAM

   Prevádzka a vnútorného režimu materskej školy od 01. 06. 2020

    

   • Prevádzka MŠ je od 6:30 hod. do 15:30 hod..
   • Deti do MŠ sa privádzajú v čase od 6:30 hod. do 8:30 hodiny. Následne sa budova MŠ uzamyká a dezinfikuje vstupný priestor a šatne.
   • Deti z MŠ sa vyberajú v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.. Budova MŠ pre vstup zákonných zástupcov sa odomyká o 14:00 hod..
   • Zákonný zástupca si dieťa prevezme tak, aby opustil areál materskej školy do 15:30 hod.. Následne sa budova a školský dvor uzamyká a vykonáva sa dezinfekcia.
   • Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti
   • Deti navštevujúce materskú školu rozdelí riaditeľka materskej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 15.
   • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľka materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Odporúčame, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí .
   • Každodenne sa bude vykonávať  ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy pedagogickým zamestnancom pri vstupe do triedy.
   • Vzhľadom na zákaz donášania potravín, nápojov a hotových jedál sa diétne stravovanie neposkytuje.

   Zákonný zástupca:

   • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2) Čestné vyhlásenie rodiča.
   • Denne pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) Prehlásenie o zdravotnom stave MŠ.
   • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy materskej školy).
   • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy.
   • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
   • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek, potravín, nápojov, dezinfekčných prostriedkov z domáceho prostredia do materskej školy.
   • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku a riaditeľku materskej  školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
   • Pri pobyte v interiéri (trieda) a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúško. V spoločných vstupných priestoroch, ak je predpoklad stretnutia sa s dieťaťom inej skupiny pri odovzdávaní a preberaní detí je rúško potrebné.
   • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
   • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
   • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ (dodržiavanie odstupov). Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahne 10 minút.
   • Zhromažďovania osôb pred materskou školou a na školskom dvore je zakázané.
   • Dieťa pred vstupom do triedy si umyje ruky bežným spôsobom.
   • Výmena posteľnej bielizne sa bude realizovať  1x do týždenne bežným spôsobom.
   • Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

   Pri podozrení na Covid – 19

   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
   • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené  do samostatnej miestnosti s povereným zamestnancom a kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

   V prípade potvrdenia ochorenia

   OZNAM

   Zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

    

               Zápis detí do Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, Elokované pracovisko Ul. Gustáva Hermana 9 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Gašpara Haina 36 Levoča, Elokované pracovisko Ul. Jána Francisciho 8  Levoča, Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3, Elokované pracovisko Predmestie 26 Levoča,  sa uskutoční

    v termíne  od 30.04.2020 do 31.05.2020

   Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo:2020/1296:1-A2100 zo dňa 28.apríla 2020 a podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie nasledovne:

   1. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
   2. Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú doručovať:
   1. ) poštou alebo iným bezkontaktným spôsobom (napr. do schránky materskej školy), v závislosti    od priestorových možností konkrétnej materskej školy a s dôrazom na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pre zamedzenie šírenia nákazy ochorením COVID-19,)
   2. )  elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu ,
   3. ) ak sa rodič rozhodne podať prihlášku elektronickou formou, prosíme o zaslanie  prihlášky na mailovú adresu jednotlivých elokovaných pracovísk materskej školy, mailové adresy jednotlivých pracovísk nájdete na  stránke materskej školy
   4. ) v prípade potreby sme Vám k dispozícii telefonicky na číslach zástupcov elokovaných pracovísk, alebo osobne po telefonickom dohovore.
   1.  Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje
   1. )  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
   2. )  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami.

    

               Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

   1. ) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
   2. ) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
   3. ) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

    

   Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

    

   Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

    

           Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej   materskej školy a príslušného elokovaného pracoviska, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak          rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

   Do materskej školy sa prijímajú deti na základe podania prihlášky a to :

   -  prednostne do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré k 1. septembru 2020 dovŕšili 5 rokov,

   - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

   - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

   - deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.

   Tlačivo - Žiadosť o prijatie do materskej školy si môžu rodičia stiahnuť z webovej stránky  mszeleznicnyriadok.edupage.sk

   PaedDr. Anna Bineková, riaditeľka materskej školy

    

   O Z N A M

   Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že poplatky za školné na čiastočnú úhradu nákladov v sume 10 € a 60 € za mesiac apríl 2020 sa neuhrádzajú. 

    

   Dôležitý oznam !!!

   Milí rodičia na našej webovej stránke sme vytvorili nový modul s názvom HRÁME A UČÍME SA DOMA. Pani učiteľky budú pridávať týždenne nové hry, pesničky, básničky, hlavolamy a rôzne nápady a návrhy pre učenie a hranie sa doma s deťmi.  

    

    

    

    

    

                                            

                                                                   

                                                  P O P L A T K Y 

    

                  Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

   V zmysle VZN Mesta Levoča č. 8/2019 zo dňa 20.06.2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 o výške príspevkov na

   čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča sa určuje:

    

   Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

    

   • za dieťa nad 3 roky veku 10,00 €

   • za dieťa do 3 rokov veku 60,00 € 

    

   príspevok je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci,v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku

    

   Úhradu školného môžete vykonávať prevodom z Vášho účtu alebo vkladom v hotovosti v UNI Credit Bank do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. 

   Variabilný symbol uvádzate mesiac a rok platby. V poznáme prosíme uviesť hlavne meno a        priezvisko dieťaťa. Číslo účtu: IBAN: SK22 1111 0000 0066 2084 0059


    

   Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

   určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 2. finančnom pásme

    

   Celodenná strava: desiata: 0,36 €

                                   obed: 0,85 €

                                   olovrant: 0,24 €

                                   režijné náklady: 0,05 €

    

   Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,50 €

   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €

   za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

   Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

   Číslo účtu: IBAN: SK46 1111 0000 0066 2084 3022

   V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole rodič odhlasuje dieťa zo stravy výlučne vedúcej školskej jedálne na č. 0910 867 416

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno škôlky
    • Materská škola Levoča, Predmestie 832/26, Elokované pracovisko mestská čas Levočské Lúky 1067/3
    • Email škôlky
    • mslevocskeluky@gmail.com
    • Telefón
    • +421 x 534496104
    • Mobil:
    • 0911 649 009
    • Adresa škôlky
    • Elokované pracovisko
     mestská časť Levočské Lúky 1067/3
    • Zástupkyňa riaditeľky
    • Alena Segiňáková
    • Vedúca školskej jedálne
    • Erika Teplicová
    • Mobil:
    • 0910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Levoča, Predmestie 832/26, Elokované pracovisko mestská čas Levočské Lúky 1067/3
   • mslevocskeluky@gmail.com
   • +421 x 534496104
   • 0911 649 009
   • Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 1067/3
   • Alena Segiňáková
   • Erika Teplicová
   • 0910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje