Menu

Počet návštev: 43551

                Čo nás čaká smiley

V mesiaci november nás čaká téma: 

               ,,Čarovná jeseň"                                                                                                              -stromy v lese                                                              -dovidenia vtáčiky                                                             -moje telo                                                                     -hravo a zdravo

Na začiatku mesiaca budú poznávať a rozoznávať odlišnosť stromov od kríkov , listnaté a ihličnaté stromy. Bližšie budeme spoznávať a rozlišovať sťahovavé ,nesťahovavé vtáky aj priamym pozorovaním v prírode. Poukazovať budeme na potrebu starať sa o vtáky v chladnejších mesiacoch. Rozvíjať ochranárske cítenie, vzťah k starostlivosti o prírodu prostredníctvom rôznych ekohier. Na to, aby si deti v útlom veku uvedomili dôležitosť zdravia v živote človeka, je nevyhnutné oboznámiť sa s ľudským telom – jeho časťami a najdôležitejšími vnútornými orgánmi. Preniknúť do tajomstiev ľudského tela, ako to všetko funguje, a čo celému velí. Svoje vedomosti si rozširovať rôznymi aktivitami.Deti nadviažu na doterajšie poznatky o zdravej výžive a budeme podporovať a upevňovať zdravé návyky, jesť pestrú stravu, obmedzovať sladkosti a vytvárať postoje k zdravému životnému štýlu. K tejto téme budú patriť aj témy ako sa správne obliekať, prečo sa otužovať, dodržiavať hygienu, a prečo sú vitamíny dôležité v chladných mesiacoch.

                                                                                                                                                                                                 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrazky les v jeseni pre deti                                                                                                                              

                                                                                   P O P L A T K Y 

 

               Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

V zmysle VZN Mesta Levoča č. 8/2019 zo dňa 20.06.2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 o výške príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča sa určuje:

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

  • za dieťa nad 3 roky veku 10,00 €

  • za dieťa do 3 rokov veku 60,00 € 

 

príspevok je od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci,v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku

 

Úhradu školného môžete vykonávať prevodom z Vášho účtu alebo vkladom v hotovosti v UNI Credit Bank do 10. kalendárneho dňa v mesiaci. 

Variabilný symbol uvádzate mesiac a rok platby. V poznáme prosíme uviesť hlavne meno a        priezvisko dieťaťa. Číslo účtu: IBAN: SK22 1111 0000 0066 2084 0059


 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v 2. finančnom pásme

 

Celodenná strava: desiata: 0,36 €

                                obed: 0,85 €

                                olovrant: 0,24 €

                                režijné náklady: 0,05 €

 

Úhrada stravného limitu je vo výške: 1,50 €

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

Číslo účtu: IBAN: SK46 1111 0000 0066 2084 3022

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole rodič odhlasuje dieťa zo stravy výlučne vedúcej školskej jedálne na č. 0910 867 416

                         

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Materská škola Levoča, Železničný riadok 3, Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 3
    Elokované pracovisko
    mestská časť Levočské Lúky 3
  • +421 x 534496104

Fotogaléria

Počet návštev: 43553