•  

   •                                                                         OZNAM

     

    V zmysle VZN Mesta Levoča č. 3/2023, ktoré nadobúda účinnosť 01.01.2024 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča sa určuje:

     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

     za dieťa do 3 rokov veku                      60,00 €

     za dieťa nad 3 roky veku                      30,00 €

     

    VZN_c._3-2023_o_vyske_prispevkov_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach.

    

    

    

   OZNAM 

   Prerušenie prevádzky v materskej škole v elokovanom pracovisku Levočské Lúky od 25. januára 2022

   Vážení rodičia,
   dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 25. januára 2022 bude prerušená prevádzka v materskej škole v elokovanom pracovisku Levočské Lúky, ktoré je súčasťou Materskej školy Predmestie 26, Levoča. Dôvodom je vysoký nárast respiračných chorôb u detí navštevujúcich uvedenú materskú školu a prebiehajúca karanténa v rodinách detí. Prevádzka elokovanom pracovisku Levočské Lúky, v Materskej škole, Predmestie 26, Levoča bude obnovená dňa 31. 01. 2022.
   PaedDr. Mária Choborová
   vedúca oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva, ŠÚ

    

    

   OZNAM 

   Vážení rodičia,

   vzhľadom k zhoršeniu epidemiologickej situácie prosím dodržiavať hygienické a epidemiologické opatrenia:

   - použitie dezinfekcie rúk

   - prekrytie horných dýchacich ciest ( rúško, respirátor, šatka)

   - dodržiavať odstupy

   - minimalizovať pobyt v šatni (maximálne 1 rodič a 1 dieťa)

    

    

   OZNAM 

   Vážení rodičia,

   z dôvodu odstávky pitnej vody je materská škola dňa 03.09.2021 zatvorená.

    

    

    

   Vážení rodičia, 

   na začiatku školského roku pri vstupe do materskej školy je potrebné Vám predložiť  vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti v zmysle aktuálneho  Školského semafóru vydaného Ministerstvom školstva (viď príloha)

    

    

   OZNAM

   Vážení rodičia,
   Z dôvodu zmeny zákona , ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materských školách a základných školách, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa menia podmienky na poskytovanie dotácií na stravu detí v materských a základných školách. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu a spĺňajú zákonné podmienky, je potrebné, aby do 30. júla 2021 v úradných hodinách doručili na Mestský úrad v Levoči, odd. ŠSVZ,ŠÚ doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.
   Viď link

    

    OZNAM

        Povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021

    

    

   Podľa zákona 209 z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

    

   Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

    

   Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

    

   Zákonný zástupca ( rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.

    

   Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

    

    

   Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.“.

    

    

   Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

    

   Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

   To znamená, že dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná. Rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

    

   Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia:

          ·         písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

          ·         písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a

          ·         informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

   Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

    

    

    

                                      OZNAM

    

     Návrat do škôl - aktuálne od 3.5.2021 

     /zverejnené na stránke MŠVVaŠ/

    

     Levoča- červený okres

    Naďalej platí, že ak dieťa chýba viac ako tri dni po sebe, zákonný   zástupca podpíše pri nástupe dieťaťa do MŠ VYHLÁSENIE O   BEZINFEKČNOSTI 

    

    č. 8/znova je zmenené!/

     o bezinfekčnosti.docx 

    

    

    

                                                OZNAM

    

    

    

                                            Oznam

    

           Oznamujeme Vám, že materská škola bude v prevádzke od 12.04.2021, na základe odporúčania

            zriaďovateľa Mesta Levoča s podmienkou dodržania všetkých platných hygienických opatrení

            a nariadení ÚVZSR.  Podmienkou je preukázať sa platným negatívnym testom nie starším

            ako 7 dní a vypísaným tlačivom Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

            Pri nástupe deti do MŠ je potrebné:

         1. NEGATÍVNY TEST RODIČOV/7-dňový/aj všetkých osôb, ktoré vstupujú do priestorov MŠ, okrem

             výnimiek podľa vyhlášky ÚVZ/ 

         2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 11a -  rodič je povinný znovu vypísať

             Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11a.pdf 

         3. VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI /dieťaťa/

             Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.docx

            Prosíme Vás o zodpovednosť a prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ako aj okamžite                   nahlásenie výskytu ochorenia v rodine.V prípade aj najmenšieho podozrenia 

           na ochorenie v rodine alebo pri kontakte s osobou podozrivou na COVID, nechajte dieťa radšej doma.                Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto ťažkej pandemickej situácií.                                                                                         

    

                                                                    

    

                                           Oznam

          


    

    

    

   OZNAM

     • O z n a m

      V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID 19 a na základe rozhodnutia primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského MBA, bude výchova a vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča prebiehať naďalej podľa pokynov platných od 08.03.2021 až do odvolania prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutne prezenčným výkonom práce a pre deti v predškolskom veku (t.j. deti, ktoré navštevujú MŠ posledný rok pred nástupom do ZŠ). Viď link. SKM_C36821031912240(1).pdf

     • OZNAM

      Riaditeľka MŠ oznamuje, že od stredy 3.3.2021 sa prevádzka Materskej školy zatvára až do odvolania vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu .

     • Oznámenie

      Oznámenie o návrate detí do materských škôl a žiakov do ŠKÔL OD 08. 02. 2021

      Na základe tlačovej konferencie, ktorá sa konala 3. februára 2021 ministra školstva SR informoval verejnosť o otváraní škôl od 08. 02.2021.

      V súlade s upraveným COVID automatom (zverejní MZ SR) a pokiaľ RÚVZ nerozhodne inak, sa od 08.02.2021 otvoria

     • Oznam

      Vážení obyvatelia,

      Mesto Levoča v rámci testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na ochorenie COVID 19 v čase núdzového stavu oznamuje nasledovné informácie:

      od 8. februára sa otvárajú materské školy, špeciálne školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl;

      • otvára sa tiež 1. stupeň základných umeleckých škôl na individuálnu formu výučbu /okrem výuky hry na dychových hudobných nástrojoch a spevu/, stredné zdravotnícke školy a ich internáty;

     • OZNAM 

      Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 14.01.2021 platí v meste Levoča od 18.1.2021 až do odvolania nasledovné:

      - fungovať bude MŠ G. Hermanna a MŠ Francisciho v Levoči pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      PaedDr. Mária Choborová, ved. odd. ŠSVaZ, ŠÚ

     • OZNAM

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe Rozhodnutia ministra školstva
      a Rozhodnutia zriaďovateľa mesta Levoča prevádzka pre deti zákonných zástupcov 
      pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
      neumožňuje vykonávať ju z domácnosti v týždni od 11.1
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno škôlky
    • Materská škola Levoča, Predmestie 832/26, Elokované pracovisko mestská čas Levočské Lúky 1067/3
    • Telefón
    • +421 534496104
    • Adresa škôlky
    • Elokované pracovisko
     mestská časť Levočské Lúky 1067/3
     Slovakia
    • Riaditeľka
    • Bc. Henrieta Fľaková
     +421 901 788 232
    • Zástupca elokovaného pracoviska
    • Mgr. Miroslava Jakubovičová
     +421 911 649 009
    • Vedúca školskej jedálne
    • Erika Teplicová
     +421910 311 519
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Materská škola Levoča, Predmestie 832/26, Elokované pracovisko mestská čas Levočské Lúky 1067/3
   • +421 534496104
   • Elokované pracovisko mestská časť Levočské Lúky 1067/3 Slovakia
   • Bc. Henrieta Fľaková +421 901 788 232
   • Mgr. Miroslava Jakubovičová +421 911 649 009
   • Erika Teplicová +421910 311 519
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje